ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση γευμάτων και την παροχή υπηρεσιών μαζικής
εστίασης (catering).
Η διοίκηση έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για
την Ασφάλεια των προϊόντων της. Μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της Εταιρείας για την
παροχή στους καταναλωτές ασφαλών προϊόντων που να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και την ισχύουσα
νομοθεσία, έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της εταιρείας στην αγορά.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα
στάδια των παραγωγικών και λειτουργικών της διαδικασιών, Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων
HACCP, βάση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000:2018.


Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας μας
συνοψίζεται στα ακόλουθα:
Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της στο επίπεδο που
υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και άρτια τεχνογνωσία για
τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας.
Να αποθηκεύει και να διακινεί τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ έμφαση θα
δίνεται στις συνθήκες συντήρησης και ασφάλειας αυτών .
Να ενημερώνει τους πελάτες της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας με
βάση την ανάδραση των πληροφοριών που επιστρέφουν από αυτούς.
Να εξασφαλίζει συνεχή και διεξοδική επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της, ώστε να
αποκτήσει επαγγελματική επάρκεια και εξειδίκευση στις εργασίες του.
Να καταβάλει συνεχή προσπάθεια για περιορισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων.
Να ανασκοπείται ως προς την συνεχή καταλληλότητα της και να υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους.
Να διαθέτει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που εγγυώνται την υποστήριξη των διαδικασιών που
αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας.
Η διαρκής βελτίωση και η ενίσχυση της ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη μας αποτελούν
πρωταρχικό στόχο της εταιρείας. Επιδίωξη της είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη
τόσο σε επίπεδο παροχής προϊόντων όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση γευμάτων και την παροχή υπηρεσιών μαζικής
εστίασης (catering).
Η διοίκηση της εταιρείας έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας, μια σαφώς καθορισμένη
Πολιτική για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της Εταιρείας για
την παροχή στους καταναλωτές ασφαλών υπηρεσιών και προϊόντων που να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και την
ισχύουσα νομοθεσία, έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της εταιρείας στην αγορά.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των
παραγωγικών και λειτουργικών της διαδικασιών, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.
Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας καλύπτει όλο το φάσμα των παραγωγικών της δραστηριοτήτων και
διαδικασιών, θέτοντας τις βάσεις για την οικονομική της ανάπτυξη σε συνδυασμό με την προώθηση της φιλοσοφίας
σεβασμού προς το περιβάλλον, και βελτίωσης αυτού.


Η εταιρεία δεσμεύεται για:
Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου περιβαλλοντικής ποιότητας
Την ενημέρωση, διάδοση και εκπαίδευση του προσωπικού προκειμένου ο περιβαλλοντικός τρόπος σκέψης να
αποτελεί ισότιμο κριτήριο απόφασης των μελών της
Την καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων, των πρώτων υλών και της ενέργειας που απαιτούνται για τις
δραστηριότητες της
Την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση όλων των πελατών, προμηθευτών, υπεργολάβων και εξωτερικών
συνεργατών σε θέματα περιβάλλοντος και την παροχή πληροφοριών σε εξωτερικούς φορείς για τη βελτίωση
των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με στόχο την επίτευξη περιβαλλοντικών
επιδόσεων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση γευμάτων και την παροχή υπηρεσιών μαζικής εστίασης
(catering).
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξη της, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την
Ποιότητα. Μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή στους πελάτες ασφαλών
προϊόντων και υπηρεσιών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι όπως αρμόζει στη
θέση και το καλό όνομα της εταιρείας στην αγορά.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των
παραγωγικών και λειτουργικών της διαδικασιών, Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
ISO 45001:2018
Η εταιρεία μας θεωρεί ότι η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο
χώρο εργασίας τους, αποτελεί πρωταρχικό καθήκον της εταιρείας αλλά και των εργαζομένων. Ως χώρο εργασίας η
εταιρεία αντιλαμβάνεται τους αποθηκευτικούς χώρους, τους χώρους παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων και
τους χώρους Διοίκησης.


Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, δεσμεύεται:
Να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τις άλλες απαιτήσεις που απορρέουν από το πλαίσιο
λειτουργίας της, αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.
Να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, τόσο
του προσωπικού όσο και των επισκεπτών και υπεργολάβων στους χώρους εργασίας.
Να βελτιώνει συνεχώς την επίδοση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και την
Ασφάλεια στους χώρους εργασίας και να διαθέτει τους κατάλληλους προς τούτο πόρους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση γευμάτων και την παροχή υπηρεσιών μαζικής
εστίασης (catering).
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξη της, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την
Ποιότητα. Μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας για την παροχή προϊόντων
σταθερής ποιότητας. Η Διοίκηση μεριμνά ώστε η πολιτική ποιότητας να καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας και τις
προσδοκίες των πελατών. Η Διοίκηση επίσης τροποποιεί ή συμπληρώνει την πολιτική αυτή με στόχο τη συνεχή
βελτίωση.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των
παραγωγικών και λειτουργικών της διαδικασιών, Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας, βάση των απαιτήσεων του
προτύπου ISO 9001:2015.


Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας μας
συνοψίζεται στα ακόλουθα:
Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται
στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και άρτια τεχνογνωσία για τις οικονομικές
δυνατότητες της .
Να ανταποκρίνεται στις συμφωνίες μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα με τους καθορισθέντες
όρους.
Να ενημερώνει τους πελάτες της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας με βάση
την ανάδραση των πληροφοριών που επιστρέφουν από αυτούς.
Να εξασφαλίζει συνεχή και διεξοδική επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει
συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
Να καταβάλει συνεχή προσπάθεια για περιορισμό παραπόνων των πελατών καθώς και μη συμμορφούμενων
υπηρεσιών.


Η διαρκής βελτίωση και ενίσχυση της ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη μας αποτελούν
πρωταρχικό στόχο της εταιρείας. Επιδίωξη είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη τόσο σε
επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης και εκπαίδευσης.


Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών με γνώμονα την ποιότητα
και την ασφάλεια και για το λόγο αυτό διαθέτει κάθε φορά, και σε όποιο βαθμό χρειαστεί τόσο τους υλικούς πόρους
όσο και το έμψυχο δυναμικό για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.